Voorwaarden Coronavoucher

Naar aanleiding van de zeer uitzonderlijke en onvoorziene situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen, mag een aantal wedstrijden in het betaald voetbal geen doorgang hebben. Daardoor heeft u geen gebruik kunnen maken van uw seizoenkaart en/of losse kaart (hierna: “Toegangsbewijs”) met betrekking tot één of meer wedstrijden.

Ongeacht dat in de KNVB Standaardvoorwaarden staat aangegeven dat bij afgelasting geen recht op restitutie dan wel enige andere vorm van compensatie bestaat, willen wij als Go Ahead Eagles graag een gebaar maken richting onze supporters door middel van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bestaat uit een persoonlijke Coronavoucher (hierna: “Coronavoucher”). Supporters die een niet-zakelijk Toegangsbewijs hebben aangekocht via de officiële verkoopkanalen van de Go Ahead Eagles (hierna: “Koper van het Toegangsbewijs”), komen in aanmerking voor de Coronavoucher onder de voorwaarden zoals in onderhavig document omschreven.

1) U heeft van Go Ahead Eagles Voetbal B.V., KvK-nummer 08102710, gevestigd aan de Vetkampstraat 1, 7416 WK te Deventer (hierna: ‘de Club’), een Coronavoucher ontvangen omdat de KNVB, vanwege de overheidsmaatregelen, het seizoen 2019-2020 voortijdig heeft moeten beëindigen.

2) De onderstaande informatie staat specifiek op uw Coronavoucher vermeld:

– De naam ‘Coronavoucher’.

– De vouchercode.

– De naam van de koper van het Toegangsbewijs.

– De uitgiftedatum van de Coronavoucher.

– De geldigheidsduur van de Coronavoucher.

– De inwisselmogelijkheden van de Coronavoucher.

– De vindplaats van onderhavige voorwaarden.

3) Uitsluitend door de Club uitgegeven Coronavouchers met de bovenstaande informatie zijn rechtsgeldig.

4) U kunt bij de Coronavoucher kiezen uit de volgende drie inwisselmogelijkheden:

a) Ik wens een ticketvoucher voor 2 vergelijkbare wedstrijden (zie punt 6) .

b) Ik wens een kortingsvoucher van 35% op het nieuwe wedstrijdshirt.

c) Ik doe afstand van compensatie en steun daarmee de club/Voetbalopleiding.

5) De door u gewenste keuze dient te worden aangevraagd bij en goedgekeurd door de Club. De ontvanger van de Coronavoucher is verantwoordelijk voor het invullen van juiste (persoons)gegevens. De Club is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of niet-ingevulde gegevens.

6) De Coronavoucher voor de tickets is één jaar geldig vanaf de datum dat er voor het eerst weer een competitiewedstrijd met publiek wordt gespeeld in De Adelaarshorst en is alleen geldig voor competitiewedstrijden van Go Ahead Eagles die tot de categorie ‘Normaal’ of ‘Actie’ behoren. De Coronavoucher voor het shirt is geldig t/m 31 december 2020.

7) Indien wij uw keuze niet of niet tijdig hebben ontvangen (uiterlijk 31 mei 2020) conform vorenstaande, wordt ervan uitgegaan dat u alsnog heeft gekozen voor het steunen van uw Club en dat u afziet van de mogelijkheid tot tegemoetkoming.

8) De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.

9) De Club heeft te allen tijde het recht om bij u aanvullende gegevens (zoals het Toegangsbewijs) op te vragen. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft de Club het recht de Coronavoucher niet te verstrekken dan wel ongeldig te verklaren.

10) Handelen in strijd met deze voorwaarden en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de Coronavoucher.

11) Slechts de koper van het Toegangsbewijs is gerechtigd de Coronavoucher in te wisselen.

12) Het is niet toegestaan de Coronavoucher te kopiëren of na te maken, bij overtreding waarvan het recht op c.q. de geldigheid van de Coronavoucher komt te vervallen.

13) Indien één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.

14) Op deze voorwaarden Coronavoucher zijn mede de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen beide voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de voorwaarden Coronavoucher.