INLEIDING

Deze website, www.ga-eagles.nl, wordt onderhouden door Go Ahead Eagles. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe BVO omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

INFORMATIE OVER BVO

BVO is gevestigd te Deventer en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08102710 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is BVO bereikbaar op telefoonnummer 0570-621357. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het emailadres is info@www.ga-eagles.nl.

VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang.

De BVO verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

PRODUCTEN/DIENSTEN

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van de BVO aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van de BVO. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat de BVO kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de BVO. Het belang van de BVO bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

NIEUWSBRIEF

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de BVO een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

DERDEN

BVO kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (naar gelang de divisie waarin het eerste team van
BVO uitkomt):

  • De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘Eredivisie’), en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: ‘Officiële Partners Eredivisie’) en/of officiële club-sponsoren (hierna: ‘Sponsoren’); of
  • De Coöperatie Eerste Divisie (hierna: ‘Eerste Divisie’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: ‘Partners Eerste Divisie’) en/of Sponsoren.

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt door het aanklikken van bijbehorend(e) toestemmingsvakje(s). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

  • U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, dan wel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
  • U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
  • Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals
    hierboven genoemd mogelijk te maken.

ANALYTISCHE DOELEINDEN

De BVO, Eredivisie en Eerste divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans van de BVO, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kenmerken, hun interesse in de producten en diensten van de BVO en hun interesse om via de BVO/Eredivisie/Eerste Divisie communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van de BVO/Eredivisie/Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.

BEWAARTERMIJN

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria BVO hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart BVO de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

VERWERKERS EN ANDERE DERDEN

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van BVO worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BVO en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

UW PRIVACY RECHTEN

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om BVO te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om BVO te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MINDERJARIG

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

WIJZIGINGEN

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 02-12-2019.

CONTACTGEGEVENS BVO

De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door BVO, Go Ahead Eagles, Vetkampstraat 1a, 7416 WK te Deventer. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via info@www.ga-eagles.nl. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.

Gae Website Popup